Sorted:

Thẻ: Windows Subsystem for Linux

Hướng dẫn cài đặt WSL 2 trên Windows 10