Style code trong Javascript, Nodejs Phần 4

Tiếp theo bài Style code trong Javascript, Nodejs mình tiếp tục phần 4 hướng dẫn các bạn các đối tượng khác trong javascript, Nodejs

Các bạn chưa theo dõi hãy xem lại để nắm bắt thêm những thông tin bổ ích

I. Modules

1. Luôn luôn dùng (import/export) khi làm việc với modules thay thế kiểu modules truyền thống require/module.exports.

// Không tốt
const AirbnbStyleGuide = require('./AirbnbStyleGuide');
module.exports = AirbnbStyleGuide.es6;

// ok
import AirbnbStyleGuide from './AirbnbStyleGuide';
export default AirbnbStyleGuide.es6;

// Tốt nhất
import { es6 } from './AirbnbStyleGuide';
export default es6;

2. Không được dùng wildcard imports

// Không tốt
import * as AirbnbStyleGuide from './AirbnbStyleGuide';

// Tốt
import AirbnbStyleGuide from './AirbnbStyleGuide';

3. Không được dùng export trực tiếp từ import

Bời vì tách import và export giúp cho việc đọc dể, có ý nghĩa hơn.

// Không tốt
// filename es6.js
export { es6 as default } from './airbnbStyleGuide';

// Tốt
// filename es6.js
import { es6 } from './AirbnbStyleGuide';
export default es6;

II. Iterators and Generators

1. Không được dùng vòng lặp thay vào đó dùng map() hoặc reduce thay thế for-of.

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

// Không tốt
let sum = 0;
for (let num of numbers) {
 sum += num;
}

sum === 15;

// Tốt
let sum = 0;
numbers.forEach((num) => sum += num);
sum === 15;

// Tốt nhất
const sum = numbers.reduce((total, num) => total + num, 0);
sum === 15;

2. Không được dùng generators ở thời điểm hiện tại

Có lỗi khi chuyển sang ES5.

III. Properties

1. Sử dụng . khi truy cập vào một biến

const luke = {
 jedi: true,
 age: 28,
};

// Không tốt
const isJedi = luke['jedi'];

// Tốt
const isJedi = luke.jedi;

2. Sử [] để truy cập thuộc tính đối với biến.

const luke = {
 jedi: true,
 age: 28,
};

function getProp(prop) {
 return luke[prop];
}

const isJedi = getProp('jedi');

IV. Variables

1. Luôn luôn sử dụng const để khai báo một biến.

// Không tốt
superPower = new SuperPower();

// Tốt
const superPower = new SuperPower();

2. Dùng mỗi const cho việc khai báo một biến

// Không tốt
const items = getItems(),
  goSportsTeam = true,
  dragonball = 'z';

// Không tốt
const items = getItems(),
  goSportsTeam = true;
  dragonball = 'z';

// Tốt
const items = getItems();
const goSportsTeam = true;
const dragonball = 'z';

3. Gom nhóm biến theo consts và lets

// Không tốt
let i, len, dragonball,
  items = getItems(),
  goSportsTeam = true;

// Không tốt
let i;
const items = getItems();
let dragonball;
const goSportsTeam = true;
let len;

// Tốt
const goSportsTeam = true;
const items = getItems();
let dragonball;
let i;
let length;

4. Khai báo biến khi cần thiết và đặt chúng ở đúng nơi.

let và const là block scoped và không phải function scoped.

// Tốt
function() {
 test();
 console.log('doing stuff..');

 //..other stuff..

 const name = getName();

 if (name === 'test') {
  return false;
 }

 return name;
}

// Không tốt - hàm không cần thiết
function(hasName) {
 const name = getName();

 if (!hasName) {
  return false;
 }

 this.setFirstName(name);

 return true;
}

// good
function(hasName) {
 if (!hasName) {
  return false;
 }

 const name = getName();
 this.setFirstName(name);

 return true;
}

V. Hoisting

1. var được khai báo trước ở đầu trong pham vi của biến hoặc hàm. const và let được dùng với một khái niệm mới Temporal Dead Zones (TDZ)typeof is no longer safe.

function example() {
 console.log(notDefined); // => ReferenceError
}

// Khai báo một biến sau khai biến đó đã được gọi,
// trong trường hợp này biến sẽ không `hoisted`
function example() {
 console.log(declaredButNotAssigned); // => undefined
 var declaredButNotAssigned = true;
}

// Biến được khai báo ở đầu
function example() {
 let declaredButNotAssigned;
 console.log(declaredButNotAssigned); // => undefined
 declaredButNotAssigned = true;
}

// sử dụng `const` and `let`
function example() {
 console.log(declaredButNotAssigned); // => throws a ReferenceError
 console.log(typeof declaredButNotAssigned); // => throws a ReferenceError
 const declaredButNotAssigned = true;
}

2. Anonymous function được khai báo bằng một biến

function example() {
 console.log(anonymous); // => undefined

 anonymous(); // => TypeError anonymous is not a function

 var anonymous = function() {
  console.log('anonymous function expression');
 };
}

3. Named Function expressions – Việc thông báo này hoạt động bằng tên hàm. Kết quả như ví dụ trước.

function example() {
 console.log(named); // => undefined

 named(); // => TypeError named is not a function

 superPower(); // => ReferenceError superPower is not defined

 var named = function superPower() {
  console.log('Flying');
 };
}

// Kết quả giống như khi dùng tên hàm
// trùng với tên biến
function example() {
 console.log(named); // => undefined

 named(); // => TypeError named is not a function

 var named = function named() {
  console.log('named');
 }
}

4. Function declarations – Đối với hàm mà không có các giá trị đầu vào cho biến.

function example() {
 superPower(); // => Flying

 function superPower() {
  console.log('Flying');
 }
}
Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *