Style code trong Javascript, Nodejs Phần 3

Tiếp theo bài Style code trong Javascript, Nodejs mình tiếp tục phần 3 hướng dẫn các bạn các đối tượng khác trong javascript, Nodejs

Các bạn chưa theo dõi hãy xem lại để nắm bắt thêm những thông tin bổ ích

I. Functions

1. Sử dụng Function declarations thay vì Function expressions.

Function declarations được đặt tên rõ ràng, do đó có thể xác định nó ở call stacks. Luôn luôn dùng Arrow Functionsvới Function expressions.

```javascript
// không tốt
const foo = function () {
};

// Tốt
function foo() {
}
```

2. Function expressions

// immediately-invoked function expression (IIFE)
(() => {
 console.log('Welcome to the Internet. Please follow me.');
})();

3. Không được khai báo một hàm khi sử dụng các câu điều kiện (if, while, …). Thay vào đó lưu hàm vào một biến cụ thể.

4. Ghi chú: ECMA-262 định nghĩa block như là danh sách các câu lệnh. Read ECMA-262’s note on this issue.

// Không tốt
if (currentUser) {
 function test() {
  console.log('Nope.');
 }
}

// Tốt
let test;
if (currentUser) {
 test = () => {
  console.log('Yup.');
 };
}

5. Không được khai báo các tham số của hàm trùng với arguments

/ Không tốt
function nope(name, options, arguments) {
 // ...stuff...
}

// Tốt
function yup(name, options, args) {
 // ...stuff...
}

6. Không được dùng arguments, dùng ... (Spreads) thay thế.

// Không tốt
function concatenateAll() {
 const args = Array.prototype.slice.call(arguments);
 return args.join('');
}

// Tốt
function concatenateAll(...args) {
 return args.join('');
}

7. Sử dụng cách truyền tham số mặc định

// Không tốt, không bao giờ áp dụng kiểu này
function handleThings(opts) {
 opts = opts || {};
 // ...
}

// Không tốt
function handleThings(opts) {
 if (opts === void 0) {
  opts = {};
 }
 // ...
}

// Tốt
function handleThings(opts = {}) {
 // ...
}

8. Tránh đặt nó là các thông số mặc định.

var b = 1;
// Không tốt
function count(a = b++) {
 console.log(a);
}
count(); // 1
count(); // 2
count(3); // Nó được định nghĩa như là tham số thứ ba, mặc định sẽ không được thực thi (= b++ ไม่ถูกเรียก)
count(); // 3

9.  Luôn đặt tham số mặc định ở cuối

// Không tốt
function handleThings(opts = {}, name) {
 // ...
}

// Tốt
function handleThings(name, opts = {}) {
 // ...
}

10. Không bao giờ dùng cách khởi tạo một hàm bằng cách dùng new Function

Cách này đồng nghĩa với việc dùng eval().

// Không tốt
var add = new Function('a', 'b', 'return a + b');

// Không tốt
var subtract = Function('a', 'b', 'return a - b');

II. Arrow Functions

1. Một khi bạn sử dụng Function expressions (Anonymous function), thì nên dùng Arrow Functions hoặc =>.

// Không tốt
[1, 2, 3].map(function (x) {
 const y = x + 1;
 return x * y;
});

// Tốt
[1, 2, 3].map((x) => {
 const y = x + 1;
 return x * y;
});

2. Nếu chỉ một câu lệnh tính toán thì có thể không dùng {}, nhưng khi có nhiều câu lệnh thì nên dùng {} và dùng return để trả về kết quá cuối cùng.

// Tốt
[1, 2, 3].map(number => `A string containing the ${number}.`);

// Không tốt
[1, 2, 3].map(number => {
 const nextNumber = number + 1;
 `A string containing the ${nextNumber}.`;
});

// Tốt
[1, 2, 3].map(number => {
 const nextNumber = number + 1;
 return `A string containing the ${nextNumber}.`;
});

3.  Khi có nhiều chuỗi có nhiều dòng nên bao chuỗi đó trong dấu ().

// Không tốt
[1, 2, 3].map(number => 'As time went by, the string containing the ' +
 `${number} became much longer. So we needed to break it over multiple ` +
 'lines.'
);

// Tốt
[1, 2, 3].map(number => (
 `As time went by, the string containing the ${number} became much ` +
 'longer. So we needed to break it over multiple lines.'
));

4. Nếu trong hàm chỉ có một câu lệnh duy nhất có thể không cần dùng ()

// Tốt
[1, 2, 3].map(x => x * x);

// Tốt
[1, 2, 3].reduce((y, x) => x + y);

III. Constructors

1. Luôn luôn dùng class. Không nên dùng prototype

// Không tốt
function Queue(contents = []) {
 this._queue = [...contents];
}
Queue.prototype.pop = function() {
 const value = this._queue[0];
 this._queue.splice(0, 1);
 return value;
}


// Tốt
class Queue {
 constructor(contents = []) {
  this._queue = [...contents];
 }
 pop() {
  const value = this._queue[0];
  this._queue.splice(0, 1);
  return value;
 }
}

2. Sử dụng extends để tạo một lớp kế thừa.

// Không tốt
const inherits = require('inherits');
function PeekableQueue(contents) {
 Queue.apply(this, contents);
}
inherits(PeekableQueue, Queue);
PeekableQueue.prototype.peek = function() {
 return this._queue[0];
}

// Tốt
class PeekableQueue extends Queue {
 peek() {
  return this._queue[0];
 }
}

3. Phương thức có thể trả về this

// Không tốt
Jedi.prototype.jump = function() {
 this.jumping = true;
 return true;
};

Jedi.prototype.setHeight = function(height) {
 this.height = height;
};

const luke = new Jedi();
luke.jump(); // => true
luke.setHeight(20); // => undefined

// Tốt
class Jedi {
 jump() {
  this.jumping = true;
  return this;
 }

 setHeight(height) {
  this.height = height;
  return this;
 }
}

const luke = new Jedi();

luke.jump()
 .setHeight(20);

4. Có thể mở rộng phương thức toString()

class Jedi {
 constructor(options = {}) {
  this.name = options.name || 'no name';
 }

 getName() {
  return this.name;
 }

 toString() {
  return `Jedi - ${this.getName()}`;
 }
}

Trả lời 2

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Style code trong Javascript, Nodejs Phần 2 - kienthuc24.com

Style code trong Javascript, Nodejs Phần 2 - kienthuc24.com

[…] Style code trong Javascript, Nodejs Phần 3 […]

Style code trong Javascript, Nodejs Phần 4 - kienthuc24.com

Style code trong Javascript, Nodejs Phần 4 - kienthuc24.com

[…] Style code trong Javascript, Nodejs Phần 3 […]