Linux: Hướng dẫn giải nén với Tar Extract Files

Sử dụng linux nói chung, CentOS nói nói riêng, Quản trị viên thường phải sử dụng câu lệnh. Đây cũng là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của linux. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng quen giao diện dòng lệnh command line thì thực sự bạn mới cảm nhận sự linh hoạt của nó trong xử lý công việc.

Extract or Unpack a TarBall File

Để giải nén 1 tệp với công cụ tar trong linux bằng câu lệnh:

tar -xvf file.tar

Thông thường để tiết kiệm dung lượng lưu trữ và băng thông download, tất cả các tệp được nén bằng công cụ nén như gzip hoặc bzip2.

Khi đó để giải nén ta thêm tùy chọn -z vào với công cụ nén là gzip

tar -xzvf file.tar.gz

Khi đó để giải nén ta thêm tùy chọn -j vào với công cụ nén là bzip2

tar -xjvf file.tar.bz2

Ghi chú: Với nén bằng gzip đuôi file sẽ là .gz đây là cách phân biệt

Trong đó:

  • -x ý nghĩa là giải nén Extract 
  • -v là xuất log ra màn hình trong qua trình xử lý
  • -f là chỉ định một tệp nén
  • -j là giải nén tệp nén với bzip2 (Đuôi file là .tar.bz2)
  • -z là giải nén tệp nén với gzip (Đuôi file là .tar.gz)

Làm thế nào để trích xuất 1 file trong 1 file nén có tên là foo.txt?

Để trích xuất (Giải nén) 1 tệp ta làm như sau:


tar -xvf file.tar foo.txt
tar -xzvf file.tar.gz foo.txt
tar -xjvf file.tar.bz2 foo.txt

Bạn cũng có thể chỉ định rõ đường dẫn để trích xuất file:

tar -xvf file.tar etc/resolv.conf
tar -xzvf file.tar.gz etc/resolv.conf
tar -xjvf file.tar.bz2 etc/resolv.conf

Làm cách nào để trích xuất một thư mục?

Để giải nén một thư mục có tên là etc, hãy nhập:

tar -xvf file.tar etc
tar -xzvf file.tar.gz etc
tar -xjvf file.tar.bz2 etc

Ví dụ kết quả thu được

etc/
etc/pulse/
etc/pulse/default.pa
etc/pulse/client.conf
etc/pulse/daemon.conf
etc/pulse/system.pa
etc/xml/
etc/xml/docbook-xml.xml.old
etc/xml/xml-core.xml
etc/xml/catalog
etc/xml/catalog.old
etc/xml/docbook-xml.xml
etc/xml/rarian-compat.xml
etc/xml/sgml-data.xml
etc/xml/xml-core.xml.old
etc/xml/sgml-data.xml.old
etc/mail.rc
etc/Wireless/
etc/Wireless/RT2870STA/
etc/Wireless/RT2870STA/RT2870STA.dat
etc/logrotate.conf
etc/compizconfig/
etc/compizconfig/config
.....
...
....

etc/python/
etc/python/debian_config
etc/ConsoleKit/
etc/ConsoleKit/seats.d/
etc/ConsoleKit/seats.d/00-primary.seat
etc/ConsoleKit/run-session.d/
etc/ConsoleKit/run-seat.d/
etc/opt/

Trên đây là hướng dẫn sử dụng công cụ tar để giải nén tệp tin trong linux.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời 5

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Hướng dẫn cài đặt Oracle JDK 8 trên CentOS - kienthuc24.com

Hướng dẫn cài đặt Oracle JDK 8 trên CentOS - kienthuc24.com

[…] Bài trước mình đã hướng dẫn sử dụng công cụ giải nén tar trong linux […]

CentOS là gì? Giới thiệu về hệ điều hành CentOS - kienthuc24.com

CentOS là gì? Giới thiệu về hệ điều hành CentOS - kienthuc24.com

[…] Linux: Hướng dẫn giải nén với Tar Extract Files […]

CentOS là gì? Giới thiệu về hệ điều hành CentOS - kienthuc24.com

CentOS là gì? Giới thiệu về hệ điều hành CentOS - kienthuc24.com

[…] CentOS là gì? Giới thiệu về hệ điều hành CentOS – kienthuc24.com trong Linux: Hướng dẫn giải nén với Tar Extract Files […]

Hướng dẫn cài đặt Oracle JDK 8 trên CentOS - kienthuc24.com

Hướng dẫn cài đặt Oracle JDK 8 trên CentOS - kienthuc24.com

[…] CentOS là gì? Giới thiệu về hệ điều hành CentOS – kienthuc24.com trong Linux: Hướng dẫn giải nén với Tar Extract Files […]

Hướng dẫn cài đặt DNS Server tích hợp giao diện cấu hình facileManager/fmDNS trên CentOS 7 - kienthuc24.com

Hướng dẫn cài đặt DNS Server tích hợp giao diện cấu hình facileManager/fmDNS trên CentOS 7 - kienthuc24.com

[…] Linux: Hướng dẫn giải nén với Tar Extract Files […]