Làm thế nào để đồng bộ thời gian tự động với Timezone trên linux

Bạn có bao giờ quản trị hệ điều hành linux gặp trường hợp đã cấu hình đúng timezone tuy nhiên thời gian vẫn không chạy đúng chưa. Và có bao giờ bạn tự hỏi Làm thế nào để đồng bộ thời gian tự động với Timezone  trên linux.

Đồng bộ hóa thời gian là phần quan trọng nhất của hệ thống cần xác thực mã khóa. Khi thời gian không đúng rất nhiều dịch vụ có thể khiến bạn gặp lỗi ví dụ như SSL chẳng hạn. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt tự động đồng bộ thời gian với timezone nhé.

  • Bước 1: Kiểm tra danh sách timezone và cài đặt timezone

Kiểm tra cấu hình timezone trên server

timedatectl status

Danh sách timezone

timedatectl list-timezones

set location timezone

timedatectl set-timezone "Asia/Ho_Chi_Minh"
  • Bước 2: Đồng bộ thời gian sử dụng NTP daemons

Có hai loại daemon NTP bao gồm chronyd ntpd. Bạn chỉ nên chọn và sử dụng một để tránh chạy hai daemon NTP cùng một lúc trên cùng một máy, điều này gây ra sự không tương thích và không ổn định ntp khi sử dụng hai daemon NTP cùng một lúc.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn 2 deamon

  • Đồng bộ sử dụng chronyd
  • Đồng bộ sử dụng ntpd
  • Bước 3: Đồng bộ thời gian sử dụng chronyd

Cài đặt chronyd package

yum install chrony

Start chronyd service

systemctl start chrnoyd

chỉnh sửa configuration file

vi /etc/chrony.conf

Có 2 tùy chọn

Thứ nhất là:

server 0.centos.pool.ntp.org iburst
server 1.centos.pool.ntp.org iburst
server 2.centos.pool.ntp.org iburst
server 3.centos.pool.ntp.org iburst

Thứ 2 là:

server 0.rhel.pool.ntp.org iburst
server 1.rhel.pool.ntp.org iburst
server 2.rhel.pool.ntp.org iburst
server 3.rhel.pool.ntp.org iburst

Restart chrnoyd service

systemctl restart chrnoyd

Enable chrnoyd service

systemctl enable chrnoyd
  • Bước 4: Đồng bộ thời gian với ntpd

Cài đặt gói ntpd package

yum install ntp

Start ntpd services

systemctl start ntpd

Chỉnh sửa configuration  file

vi /etc/ntp.conf

Thêm một trong 2 tùy chọn

Thứ nhất là:

server 0.centos.pool.ntp.org iburst
server 1.centos.pool.ntp.org iburst
server 2.centos.pool.ntp.org iburst
server 3.centos.pool.ntp.org iburst

Thứ 2 là:

server 0.rhel.pool.ntp.org iburst
server 1.rhel.pool.ntp.org iburst
server 2.rhel.pool.ntp.org iburst
server 3.rhel.pool.ntp.org iburst

Restart ntpd services

systemctl restart ntpd

Enable ntpd services

systemctl enable ntpd

Mình đã hướng dẫn các bạn đồng bộ tự đồng thời gian với 2 công cụ là chrnoyd ntpd. Nếu có vướng mắc gì xin mời bạn để lại bình luận nhé!

Trả lời 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *