Hướng dẫn cài đặt Oracle JDK 8 trên CentOS

Trong loạt bài hướng dẫn sử dụng command line cho linux nay mình hướng dẫn các bạn cài đặt Oracle JDK 8 trên CentOS

Bài trước mình đã hướng dẫn sử dụng công cụ giải nén tar trong linux

Sau đây mình xin hướng dẫn cài đặt Oracle JDK 8 trên CentOS để chạy môi trường Java

Phiên bản cài đặt trong hướng dẫn:

CentOS 6.8
Oracle JDK 8u102

Chú ý:

Hướng dẫn này sẽ hoạt động trên Fedora và RedHat.

1. Tải Oracle JDK 8

 Truy cập vào trang chủ Oracle qua đường dẫn Oracle JDK download page, bạn tìm phiên bản RPM version.

2. Cài đặt Oracle JDK 8

 • Cài đặt với yum localinstall.
$ sudo yum localinstall jdk-8u102-linux-x64.rpm

//...
//...
//...
Installed:
 jdk1.8.0_102.x86_64 2000:1.8.0_102-fcs

Complete!
 • Sau khi cài đặt bạn sẽ tìm thấy SDK đã được cài đặt theo đường dẫn /usr/java/jdk1.8.0_102
$ cd /usr/java
$ ls -lsah
total 12K
4.0K drwxr-xr-x  3 root root 4.0K Jul 21 09:58 ./
4.0K drwxr-xr-x. 15 root root 4.0K Jun 22 22:00 ../
  0 lrwxrwxrwx  1 root root  16 Jul 21 09:58 default -> /usr/java/latest/
4.0K drwxr-xr-x  9 root root 4.0K Jul 21 09:58 jdk1.8.0_102/
  0 lrwxrwxrwx  1 root root  22 Jul 21 09:58 latest -> /usr/java/jdk1.8.0_102/
 • Kiểm tra phiên bản
$ java -version
java version "1.8.0_102"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_102-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.102-b14, mixed mode)
 • Xóa RPM file
$ rm ~/jdk-8u102-linux-x64.rpm

Thực hiện qua các bước trên bạn đã hoàn thành việc cài đặt JDK trên CentOS

3. Cài đặt biến môi trường JAVA_HOME 

Đây là phương pháp hay để đặt biến môi trường JAVA_HOME.

 • Để cài đặt biến môi trường trong CentOS bạn thực hiện sử file .bash_profile Nội dung file như sau:

.bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
	. ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_102/
export JRE_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_102/jre

PATH=$PATH:$HOME/bin:$JAVA_HOME/bin

export PATH
 • Kiểm tra $JAVA_HOME và $PATH
$ source .bash_profile #Áp dụng thay đổi các biến môi trường

$ echo $JRE_HOME
/usr/java/jdk1.8.0_102/jre

$ echo $JAVA_HOME
/usr/java/jdk1.8.0_102/

$ echo $PATH
/...:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin:/home/mkyong/bin:/usr/java/jdk1.8.0_102//bin

4. Cài đặt nhiều phiên bản JDK

 • Nếu CentOS đã cài đặt nhiều JDK, bạn có thể sử dụng lệnh alternatives  để đặt java mặc định
$ sudo alternatives --config java
[sudo] password for mkyong:

There are 2 programs which provide 'java'.

 Selection  Command
-----------------------------------------------
  1      /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-openjdk.x86_64/bin/java
*+ 2      /usr/java/jdk1.8.0_102/jre/bin/java

Enter to keep the current selection[+], or type selection number:

Chúc các bạn thành công!

Trả lời 2

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CentOS là gì? Giới thiệu về hệ điều hành CentOS - kienthuc24.com

CentOS là gì? Giới thiệu về hệ điều hành CentOS - kienthuc24.com

[…] Hướng dẫn cài đặt Oracle JDK 8 trên CentOS – kienthuc24.com trong Linux: Hướng dẫn giải nén với Tar Extract Files […]

CentOS là gì? Giới thiệu về hệ điều hành CentOS - kienthuc24.com

CentOS là gì? Giới thiệu về hệ điều hành CentOS - kienthuc24.com

[…] CentOS là gì? Giới thiệu về hệ điều hành CentOS – kienthuc24.com trong Hướng dẫn cài đặt Oracle JDK 8 trên CentOS […]